top of page

Alumni asocijacija

 

Alumni asocijacija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Svrha ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

Misija

 

Alumni asocijacija okuplja kriminaliste, kriminologe i menadžere sigurnosti sa područja cijele Bosne i Hercegovine, ostvaruje interakciju i podstiče njihovu međusobnu komunikaciju, te jača veze sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, pružajući svim članovima podršku u stručnom i naučnom radu

Vizija

 

Izgraditi snažan osjećaj ponosa i lojalnosti za Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije među svojim prošlim i sadašnjim studentima kroz socijalnu interakciju, regrutovanje studenata, unapređenjem karijera i uključenjem u razvoj zajednice.

Alumni radionica
Aktivnosti Alumni asocijacije

 

 • organizacija okruglih stolova, seminara i konferencija koji će tretirati aktuelna kriminalistička, kriminološka i sigurnosna pitanja

 • organizacija programa obuke i treninga (sportske i van-naučne sekcije) za članove Alumni asocijacije na principu kvantitativne metode koje im mogu olakšati i značajno unaprijediti kako rad tako i razvoj u okviru stručnih i naučno istraživačkih aktivnosti

 • organizacija susreta članova Alumni asocijacije sa studentima, kako bi im prenijeli svoja praktična znanja i iskustva

 • organizacija zvaničnih susreta članova Alumni asocijacije (npr. godišnjice, proslave i obilježavanje važnih datuma za Asocijaciju i Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu i sl.)

 • saradnja sa drugim Alumni asocijacijama i udruženjima vezanim za kriminalističku, kriminološku i sigurnosnu struku u zemlji i regionu

 • podrška članovima Alumni asocijacije da unapređuju poslovanje institucija i kompanija u kojima rade, kroz obrazovne i istraživačke inicijative 

 • formiranje Alumni centra za praćenje karijere, kako bi članovi Alumni asocijacije imali, kroz međusobnu saradnju, pristup informacijama o mogućnosti daljeg usavršavanja i priliku za konkurisanje na pozicije koje bolje odgovaraju njihovim mogućnostima i kvalifikacijama

 • programi putovanja u smislu stručnih usavršavanja, konferencija, seminara, trening kampova i sl., članova Alumni asocijacije

 • obezbjeđenje posebnih privilegija u pogledu pristupa bibioteci, mogućnosti pretraživanja baza podataka (stručnih, naučnih i istraživačkih informacija), on-line kataloga, bibliografija, itd.

 • Facebook Social Icon
Ciljevi

 

 • promovisati postojanost, rad i značaj Alumni asocijacije

 • uvezati bivše studente Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije  u Alumni organizaciju

 • kreirati bazu Alumnija sa njihovim podacima i napraviti je dostupnom u cilju sklapanja budućih poslovnih veza

 • izgradnja i jačanje veza između studenata, Alumnija, kadra fakulteta i društvene zajednice

 • organizacija događaja, seminara, konferencija u cilju profesionalne i lične nadogradnje Alumnija

 • jačanje reputacije Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i promovisanje interesa Fakulteta

 • razvijanje saradnje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa institucijama i kompanijama u kojima su angažovani bivši studenti

 • učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni i uspostavljanje relacija sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire

 • međunarodna akreditacija

 • unapređenje akademskih vještina prema zahtjevima javnog i privatnog sektora kao i svih ostalih interesnih skupina

Naši partneri
bottom of page