top of page
FKKSS_Logo.png

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja​

13.01.2021.

UNIVERZITET U SARAJEVU 
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU
I SIGURNOSNE STUDIJE

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-5517/20. od 10. 11. 2020.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-25-55/20 od 26.11. 2020.  godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

1.    Nastavni predmeti:

- “Viktimologija”    , “Viktimologija 1”, “Viktimologija 2”, “Viktimologija 3” i “Restorativna pravda”    
1 izvršilac  (puno radno vrijeme)
 

FKKSS_Logo.png

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja​

07.12.2020.

UNIVERZITET U SARAJEVU 
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU
I SIGURNOSNE STUDIJE

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-5516/20. od 10. 11. 2020.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-25-55/20 od 26.11.2020.  godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja


za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

1.    Naučna oblast:

- “Kriminalistika”        

1 izvršilac  (puno radno vrijeme)    
 

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

25.08.2020.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU

I SIGURNOSNE STUDIJE

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-2352/20. od 01. 06. 2020.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-74/20 od 24.06. 2020.  godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

 

za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

 

1.       Nastavni predmeti:

 

- “Krivično pravo 1” i  “Krivično pravo 2”                 

 

1 izvršilac  (puno radno vrijeme)

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

25.08.2020.

UNIVERZITET U SARAJEVU                        

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU

I SIGURNOSNE STUDIJE

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-2352/20. od 01. 06. 2020.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-74/20 od 24.06. 2020.  godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

 

za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

 

1.       Nastavni predmeti:

 

- “Krivično pravo 1” i  “Krivično pravo 2”                 

 

1 izvršilac  (puno radno vrijeme)

K O N K U R S za izbor dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

02.06.2020.

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člana 104., 110. i 111. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-2350/20. od 01. 06. 2020.  godine Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije raspisuje

 

K O N K U R S

ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I 

SIGURNOSNE STUDIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

ZA MANDATNI PERIOD 2020 - 2024

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

07.04.2020.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU

I SIGURNOSNE STUDIJE

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-1478/20. od 10. 03. 2020.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-81/20  od 25.03.2020.  godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

 

za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

 

1.      Naučna oblast:

 

- “Kriminalistika”            

 

1 izvršilac  (puno radno vrijeme)    

IZVJEŠTAJ KOMISIJE - 07.05.2020.

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda

06.03.2020.

Na osnovu člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 7. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu, te Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-3-11/20 od 23.01.2020. godine, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije raspisuje 

 

JAVNI OGLAS
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora 

1/8

Please reload

bottom of page