top of page
Plakat.jpg

Cyber sigurnost je postala globalni savremeni izazov. Posljednja decenija je obilježena povećanim cyber napadima protiv kritičnih infrastruktura država, vladinih institucija, privrednih subjekata i pojedinaca. Sistem cyber sigurnosti čini jezgru savremenog društva, ekonomije i odbrane čije funkcije su posredovane i zasnovane informacionim tehnologijama. Iako informacione tehnologije imaju nemjerljive benefite, postoji bezuvjetna potreba za holističkim i analitičkim pristupom u prevenciji, identifikaciji i odgovorima na cyber napade i ugrožavanja. 


Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije će od 3. do 4. oktobra 2019. godine u okviru XVIII Dana kriminalističkih nauka, a u povodu obilježavanja Dana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije organizirati Međunarodnu naučnu konferenciju „Savremeni izazovi u cyber sigurnosti“. 


Konferencija će okupiti izlagače, predstavnike akademske zajednice, agencija za provedbu zakona, sistema krivičnog pravosuđa, privatnih zaštitarskih firmi, i nevladinog sektora iz cijelog regiona. Na konferenciji će se raspravljati o kriminalističkim, kriminološkim, sigurnosnim, pravnim, viktimološkim, sociološkim, psihološkim i drugim aspektima cyber sigurnosti.


Pozivamo autore da prijave svoje radove putem SAŽETKA na BHS jezicima. Pored verzije SAŽETKA na BHS jezicima, potrebno je predati ABSTRACT na ENGLESKOM jeziku. SAŽETAK i ABSTRACT se dostavlja na zvaničnu adresu Konferencije: konferencija@fkn.unsa.ba. Radovi koji budu pozitivno ocijenjeni od strane Recenzentskog tima, bit će objavljeni u posebnom dvostruko recenziranom Zborniku konferencije. Sažeci trebaju biti dostavljeni u skladu sa uputstvom za autore i strukturom sažetaka.  

  • Rok za dostavu sažetaka je: 06. maj 2019. 

  • Obavijest o prihvatanju sažetaka: 15. maj 2019.

  • Rok za dostavu radova 30. juni 2019.

  • Obavijest o prihvatanju radova: 15. juli 2019.

Cijena kotizacije za učesnike Konferencije sa radom je 80,00 KM (BAM), dok je cijena za učesnike bez rada 100 KM (BAM).

Učesnici konferencije sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te iz partnerskih organizacija su oslobođeni plaćanja kotizacije. 

INFORMACIJE O UPLATI

Cyber security has become a challenge in the modern world. The last decade was marked by an increase in cyber attacks on critical state infrastructures, government institutions, economic subjects and individuals. The cyber security system makes the core of modern society, economy and defense whose functions are mediated and based on information technologies. Even though information technologies have uncountable benefits, there is an unconditional need for a holistic and analytical approach to prevention, identification and answering to cyber attacks.

The Faculty of Criminal Justice, Criminology and Security Studies is going to, during October 3 and 4, 2019, within the XVIII Days of Criminal Justice Sciences, with regard of the Day of the Faculty of Criminal Justice, Criminology and Secuirty Studies, organize an Internetional Scientific Conference, „Contemporary Challenges to Cyber Security“.

The conference will gather exhibitors, representatives from the academic community, law enforcement agencies, criminal justice systems, private security companies, and the non-government sector of the region. The conference will discuss about criminal justice, criminological, security, law, victimological, sociological, psychological, and other aspects of cyber security.

We call authors to submit their papers through abstracts in BHS languages. Next to the abstracts in BHS, it is neccessary to submit an English version of the abstract. The abstracts in both languages have to be sent to the official conference e-mail address: konferencija@fkn.unsa.ba. The papers that receive a positive rating from the Review Team, will be published in a special, twice reviewed, Conference Proceedings. The abstracts shuold be submitted according to the instructions for authors and the abstract structure.

  • Deadline for abstract submision is May 6, 2019.

  • Notification on abstract acceptance May 15, 2019.

  • Deadline for paper submision June 30, 2019.

  • Notification on paper acceptance: July 15, 2019.

 

The participation fee for participants who submitted papers is 80,00 KM (BAM), while the fee for participants without a paper is 100KM (BAM).

Participants from the Faculty for Criminal Justice, Criminology and Security Studies and partner organisations have an exemption from the registration fees.

PAYMENTS INFO

bottom of page