top of page

Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Fakultet

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj su, zajedno sa prof. dr. Jasminom Ahićem, predsjednikom Vijeća Grupacije društvenih nauka, u srijedu 11. februara 2021. godine nastavili posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu i ovom prilikom posjetili Fakultet za upravu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja i Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.


Sve posjete su iskorištene da se rukovodstvima fakulteta predstave aktuelnosti u vezi sa uspostavljanjem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, te trenutne aktivnosti koje se odnose na pripremu novog zakona o visokom obrazovanju. U svom uvodnom izlaganju ministrica Husić-Mehmedović je naglasila kako se posjete fakultetima Univerziteta u Sarajevu provode u svrhu sagledavanja objektivnih okolnosti u kojima fakulteti djeluju, te direktnog doprinosa izgradnji partnerskog odnosa između fakulteta i novog ministarstva. Dodatno, ministrica je izrazila potrebu da dobije što detaljniji uvid u modele realizacije nastavnog procesa u kontekstu općih napora usmjerenih na suzbijanje pandemije koronavirusa.


Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je u svojim obraćanjima tokom posjeta naglasio izuzetno kvalitetan doprinos posjećenih fakulteta reformskim i integracijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu, te je zahvalio dekanima i rukovodstvima fakulteta na kontinuiranom razumijevanju i podršci koju daju Univerzitetu. Pored već započetih aktivnosti na pripremi novog zakona o visokom obrazovanju, rektor Škrijelj je istakao i da Univerzitet, tj. njegovi fakulteti, akademije i instituti, ima značajna očekivanja od novog ministarstva u pogledu provođenja infrastrukturnih projekata ali i realizacije budžetskih sredstava namijenjenih podršci naučnoistraživačkom radu na Univerzitetu u Sarajevu. U tom smislu, pozdravljena je činjenica da Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu donosi značajno uvećanje budžetskih sredstava namijenjenih naučnim istraživanjima.


Dekan Fakulteta za upravu doc. dr. Emir Tahirović i prodekani Fakulteta su tokom posjete istakli ključne ciljeve i pravce razvoja Fakulteta u narednih pet godina, te predočili aktivnosti i rezultate rada, naglašavajući postignuća u oblasti međunarodne saradnje. Predstavili su i svoje infrastrukturne kapacitete, kao i okolnosti u kojima izvode online nastavu. Razgovarano je i o mogućnostima unapređenja rada Fakulteta u različitim segmentima, pa i u pogledu izdavaštva u smislu daljnjeg indeksiranja časopisa „Uprava“, te o organiziranju međunarodnih skupova i konferencija.


Dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) prof. dr. Haris Alić, sa rukovodstvom Fakulteta, izrazio je zadovoljstvo zbog posjete i prilike da se Fakultet predstavi u direktnom kontaktu sa predstavnicima novouspostavljenog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS. U kratkoj prezentaciji predstavljena je organizacijska struktura Fakulteta, presjek kadrovskih potencijala i pregled ključnih projekata Fakulteta. Predstavnici FASTO-a istakli su kvalitetnu pripremljenost Fakulteta za izvođenje kombiniranog modela nastave, tj. izvođenja teoretske nastave u online režimu, sa praktičnom nastavom i ispitima koji se realiziraju u direktnom kontaktu, uz poštivanje svih važećih mjera epidemiološke zaštite i prevencije. Naravno, posjeta je iskorištena i za obilazak gradilišta na kojem se vrše finalni radovi na izgradnji bazena na FASTO-u. Otvaranje bazena predstavlja značajan potencijal za unapređenje rada samog Fakulteta ali i vrijedan rekreacijski resurs za lokalnu zajednicu i Kanton Sarajevo. Naglašeno je da je u toku izrada stručnog elaborata o organizaciji rada bazena, te se i u tom aspektu očekuje podrška i angažman kako Univerziteta tako i novog ministarstva.


Rukovodstvo Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (FKKSS), predvođeno dekanom prof. dr. Jasminom Ahićem, na sličan način je predstavilo organizaciju i ljudske potencijale svog fakulteta. Istaknuto je da značaj Fakulteta naročito dolazi do izražaja u aktuelnoj situaciji, kada se i na lokalnom i na globalnom nivou suočavamo sa složenim sigurnosnim izazovima u vidu migracija, pandemije te borbe protiv terorizma. Naučna i stručna ekspertiza koju Fakultet nudi u ovom pogledu je naročito tražena u regionalnim okvirima. Predstavnici FKKSS-a su naročito istakli referentnost i značaj svog časopisa „Kriminalističke teme“, te su u tom smislu istakli potrebu da se izdavačkom djelovanju posveti naročita pažnja u razvoju novog ministarstva. Istaknuta je i potreba da programi podrške naučnoistraživačkom radu i akademskoj izdavačkoj djelatnosti budu sveobuhvatni i uvaže što veći broj specifičnosti i posebnih okolnosti koje se vežu za pojedinačne naučne oblasti i discipline. U svom osvrtu na rad i djelovanje FKKSS-a rektor Škrijelj je naglasio da je riječ o veoma traženom fakultetu, popularnom među potencijalnim studentima, te istakao visok kvalitet Fakulteta u organizaciji online nastave ali i izgradnji međunarodne reputacije, zahvaljujući kojoj je FKKSS u prethodnom periodu organizirao uglednu međunarodnu konferenciju čija se organizacija u pravilu dodjeljuje fakultetima i univerzitetima iz država članica Evropske unije.


Izvor: UNSA.BA

Izdvajamo
Najnovije
Arhiva novosti
Pretraga po oznakama
bottom of page